Genetički laboratorij - usluge obrade i analize

Printer Isprintaj
DNA.jpeg

Poliklinika Breyer u sklopu odjela genetike nudi usluge:

  • pročišćavanja i izolacije nukleinskih kiselina (DNA, RNA) komercijalnim kompletima koji osiguravaju visoku čistoću uzorka
  • separacije plazme i seruma iz pune krvi
  • izuzimanja određenih vrsta uzoraka na lokaciji Poliklinike (prema dogovoru s klijentom)
  • kratkotrajne pohrane rezervnih alikvota ili ostataka uzoraka i izolata (duljina arhiviranja ovisi o vrsti uzorka/izolata)
  • mogućnost alikvotiranja i barkodiranja uzoraka te izrade laboratorijskog izvještaja (format po želji klijenta)
  • određivanja koncentracije nukleinskih kiselina, kvalitete i integriteta RNA te koncentracije proteina (QubitTM 4 fluorometar)
  • mogućnost pakiranja i slanja uzoraka (tuzemne i inozemne lokacije) u odgovarajućim uvjetima (temperature: ambijentalna, hladna 2-8 °C, suhi led)
  • analize uzoraka qPCR-om – analiti i kitovi po želji klijenta (Agilent Aria Real-Time PCR (qPCR) Instrument, 5 optičkih modula)

Genetski labTrebate savjetovanje i pripomoć oko izolacije i metoda?

Poliklinika Breyer na raspolaganju ima stručnjake koji Vas mogu savjetovati vezano za izbor i uhodavanje laboratorijskih kitova za izolaciju i analizu te metode izolacije i pohrane kako bi odgovarale Vašim potrebama.

Čistoća i kvaliteta izolata pogodna je za primjene kao što su: PCR, qPCR, sekvenciranje na raznim platformama (ciljano sekvenciranje, sekvenciranje genoma, egzoma, slobodno cirkulirajuće DNA iz plazme, različitih frakcija RNA itd).

Kvalificirano osoblje u mogućnosti je pružiti Vam visokokvalitetnu uslugu u modernim i novim laboratorijskim prostorima s naglaskom na rad u uvjetima koji zadovoljavaju najviše standarde za molekularno-dijagnostičke laboratorije (pre-PCR i post-PCR prostorije, RNAse i DNAse čisti prostori, osigurano sprječavanje kontaminacije oligonukleotidima/PCR produktima ili međusobne kontaminacije uzoraka/“cross-contamination“).

Kontrola kvalitete i akreditacija

Poliklinika Breyer vodi se politikom kvalitete, a ista se primjenjuje na sve odjele s naglaskom na dizajn i opremanje laboratorijskih prostora po najvišim standardima, HRN EN ISO 15189 akreditaciju, unutarnju i vanjsku kontrolu kvalitete i ulaganje u edukaciju našeg osoblja.

Klasične vrste početnog uzorka koji se svakodnevno procesiraju i analiziraju u Poliklinici Breyer: puna krv (svježa ili zaleđena), brisevi (cervikalni bris, bris oka, bris rektuma, bris uretre), urin.

Zaprimanje različitih vrsta uzoraka

Za ostale tipove uzoraka, usluga je moguća uz prethodnu konzultaciju. Neki od primjera (nije ograničeno isključivo na ove tipove uzoraka): fiziološke tekućine (slina, peritonealna, cerebrospinalna i pleuralna tekućina, sputum, ejakulat), stanična ili bakterijska kultura (zaleđeni talog, adherentne stanice, suspenzije i tekućinske kulture, kolonije s ploče), bris bukalne sluznice, svježe i smrznuto tkivo, tkivo fiksirano u formalinu i uklopljeno u parafin (FFPE uzorci).

Cijena se formira prema vrsti početnog materijala, broju uzoraka, frekvenciji zaprimanja, hitnosti procedure te vrsti pohrane i/ili slanja uzoraka na željenu lokaciju. 

Za dodatne informacije, zainteresirani se mogu javiti putem e-mail adrese genetika@breyer.hr.